close
چت روم
اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن

تعبیر خواب میوه به

تعبیر خواب میوه به

تعبیر خواب میوه به

تعبیر خواب به، به روایت امام جعفر صادق:

دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به گون سبز بود، به تاویل فرزند است و چون به در وقت خود بیند و به گونه زرد بود بیماری است.

تعبیر خواب به، به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

دسته‌ای از معبران اصلا درباره به چیزی ننوشته‌اند. گوئی در منطقه‌ای که آن‌ها می‌زیسته‌اند به وجود نداشته و آن‌ها این میوه معطر و خوشبو را نمی‌شناختند تا در اطرافش تعابیری بنویسند. آن‌ها هم که درباره به نوشته‌اند چنان عقاید مختلفی ابراز داشته‌اند که خواننده نمی‌داند کدامین را به عنوان تعبیر درست و دقیق بپذیرد.